* Trụ đèn đa giác mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Thanh leo
* Giàn đèn cố định lắp 8 bóng mạ nhúng
- Vòng đèn D60x3mm
- Kim thu sét bị động D16x1.2m

* Trụ đèn đa giác mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn cố định lắp 6 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn cố định lắp 4 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn cố định lắp 8 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn cố định lắp 8 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Thanh leo
* Giàn đèn cố định lắp 8 bóng mạ nhúng
- Vòng đèn D60x3mm
- Kim thu sét bị động D16x1.2m

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn cố định lắp 8 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Thanh leo
* Giàn đèn cố định lắp 4 bóng mạ nhúng
- Vòng đèn D60x3mm
- Kim thu sét bị động D16x1.2m

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn cố định lắp 8 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nhập khẩu
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nhập khẩu
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nhập khẩu
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ lắp 8 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ nhập khẩu lắp 8 bóng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ nhập khẩu lắp 8 bóng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Mặt bích đầu trụ: D320x12mm
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ lắp 6 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay 20m mạ nhúng
- Bích đế: D850x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ nhập khẩu lắp 10 bóng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay 18M mạ nhúng
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ lắp 10 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét bị động D16x1.2m

* Trụ đèn đa giác vòng xoay 10m mạ nhúng
- Bích đế: D850x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ lắp 10 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo

* Trụ đèn đa giác vòng xoay mạ nhúng
- Bích đế: D620x30mm                 
* Hệ thống nâng hạ
* Giàn đèn nâng hạ lắp 8 bóng mạ nhúng
- Kim thu sét tiên đạo