TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chao đèn bông hoa đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chao đèn bông hoa đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chao đèn bông hoa đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa D150 - 200 đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

 

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa D150 - 200 đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chao đèn kiểu lồng đèn đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa D150 - 200 đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 4m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa D150 - 200 đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 4m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa D150 - 200 đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu vòng toả 2m-3m
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa D150 - 200 đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu vòng toả 2m-3m
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Cầu nhựa D150 - 200 đủ màu sắc
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu vòng toả 2m-3m 
- Hoạ tiết gia công mỹ nghệ

- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chi tiết mỹ nghệ hình dáng cây dừa
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu vòng toả 2m-3m
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chi tiết mỹ nghệ hình dáng cây dừa
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu vòng toả 2m-3m
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chi tiết mỹ nghệ hình dáng cây dừa
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu vòng toả 2m-3m
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chi tiết mỹ nghệ hình dáng cây dừa
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu vòng toả 2m-3m
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Chi tiết mỹ nghệ hình dáng cây lá
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu lá toả 1m-3m
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-8m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu chạy dọc thân trụ
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-5m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu 
- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-5m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu chạy dọc thân trụ
- Hoạ tiết bông hoa nhiều màu sắc

- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-5m

TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN, CÔNG VIÊN NHẬP KHẨU
- Nhập khẩu nguyên cây
- Thân trụ chất liệu inox hoặc nhôm

- Led đủ màu chạy dọc thân trụ
- Hoạ tiết bông hoa nhiều màu sắc

- Sơn tĩnh điện màu sắc theo yêu cầu
- Chiều cao 3m-5m