Đế Gang xoắn DC07 cao 900mm 

Bích đế D320, tâm lỗ 185x185mm,bulon 14

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Mầu sắc: Đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế Gang Ý cao 1200mm 

Bích đế D400, tâm lỗ 230x230mm,bulon 16-18

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Mầu sắc: Đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang DC05 cao 1570mm

Bích đế 480mm, tâm lỗ 340x340mm, bullon 16-20

Miệng đế D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang DC06 cao 1100mm

Bích đế 410mm, tâm lỗ 260x260mm, bullon 16-18

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu xanh lá...

 

Đế gang DC07 cao 1060mm

Bích đế 410mm, tâm lỗ 260x260mm, bullon 16-20

Miệng đế D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang DC05 cao 1570mm

Bích đế 480mm, tâm lỗ 340x340mm, bullon 16-20

Miệng đế D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế  gang DC01 cao 1400mm

Bích đế 500mm, tâm lỗ 300x300mm, bullon 22

Miệng đế D108-140

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

màu sắc: đen, đồng, xanh lá...

Đế gang DC03 cao 1500mm

Bích đế 500mm, tâm lỗ 300x300mm, bullon 20-22

Miệng đế D108-140

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang Ý cao 1300mm

Bích đế 440mm, tâm lỗ 290x290mm, bullon 16-20

Miệng đế D76 

Dựng trụ trang trí khuôn viên sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, xanh lá...

Đế Inox cao 1000mm

Bích đế D300mm, tâm lỗ 240x240mm, bullon M16 + gân tăng cường dày 6mm

Miệng đế D114

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế sắt 890 cao 1000mm

Bích đế D280mm, tâm lỗ 175x175mm, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế nhôm hoặc gang đúc 1008 cao 1000mm

Bích đế D350mm, tâm lỗ 200x200mm, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang 1009 cao 1000mm

Bích đế D280mm, tâm lỗ 175x175mm, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang đúc bamboo cao 900mm

Bích đế D300mm, tâm lỗ 220x220mm, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, nhà chòi...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế nhôm đúc Nouvo cao 915mm

Bích đế D400mm, tâm lỗ 240x240mm, bullon M16

Miệng đế D76, D90

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, trụ mạ kẽm, nhà chòi...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang lục bình cao 1400mm

Bích đế D500mm, tâm lỗ 300x300mm, bullon M20

Miệng đế D90, D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, trụ mạ kẽm, nhà chòi...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang DC01 cao 1400mm

Bích đế D500mm, tâm lỗ 300x300mm, bullon M20

Miệng đế D90, D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, trụ mạ kẽm, nhà chòi...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang 887 cao 400mm

Bích đế D250mm, tâm lỗ 185x185mm, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang DC05 cao 1400mm

Bích đế D350mm, tâm lỗ 240x240mm, bullon M20

Miệng đế D90, D108

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn, trụ mạ kẽm, nhà chòi ca nhạc...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...

Đế gang 889 cây thông cao 700mm

Bích đế D275mm, tâm lỗ 200x200mm, bullon M16

Miệng đế D76

Dựng trụ trang trí khuôn viên, sân vườn...

Màu sắc: đen, đồng, rêu, xanh lá...